Økonomi

24.08.2011 //

Valuta: Koreansk won - KRW
BNI: 972,3 mrd USD (2010*)
BNP-vekst: 6,2 % (2010**)   
BNI per innbygger: 19 890 USD (2010*)

*World Bank, 2011. Atlas method. **International Monetary Fund.

Som en av de «asiatiske tigrene» opplevde Sør-Korea en utrolig økonomisk vekst etter 1960. I 1997 ble landet hardt rammet av den økonomiske krisen i Asia, men kom seg raskt på fote igjen. Sør-Korea er pr. i dag verdens 13. største økonomi og syvende største eksportnasjon. Utenlandshandelen utgjør 82 % av BNP.

Eksportorienteringen gjør den sørkoreanske økonomien sårbar for svingningene i verdensøkonomien. Strukturelle svakheter gjør at mange frykter at økonomiens vekstpotensial er i ferd med å svekkes og at Sør-Korea kan komme til å nærme seg den gjennomsnittlige vekstraten i OECD-landene. Likevel er Sør-Korea blant landene som har klart seg best gjennom finanskrisen, og var det første OECD-landet til å gjenvinne økonomisk vekst. IMFs anslag for reell BNP-vekst i 2011 er 4,5 %, anslag for 2012 er 4,2 %.

Sør-Koreas tre største handelspartnere er Kina, USA og Japan. EU under ett er Sør-Koreas nest største handelspartner. De viktigste eksportproduktene er semiconductors, trådløst kommunikasjonsutstyr, motorkjøretøyer, datamaskiner, stål, skip og petrokjemiske produkter. Sør-Korea befinner seg nå i en omstruktureringsfase hvor fokus er på å utvikle en konkurransedyktig industri. Sør-Korea sikter dessuten mot å bli et finanssentrum i Nordøst-Asia. Før dette kan skje, er det imidlertid en del tiltak som må settes i gang. Et viktig aspekt er å legge til rette for utenlandske investeringer. Videre satses det stort på spesifikke sektorer hvor den komparative fordelen er høy, som f.eks. IT-sektoren, innenfor biologisk- og medisinsk forskning, i tillegg til at det er økt fokus på servicenæringen.

I august 2008 lanserte president Lee «Low carbon, green growth» som et nytt nasjonalt vekstparadigme. Sør-Korea har få egne energiressurser, og er verdens fjerde største nettoimportør av olje. Målet er bl.a. å øke prosentdelen selvprodusert fornybar energi fra dagens 2,5 % til 11 % innen 2030 og 20 % innen 2050.


Bookmark and Share